GRATIS FRAKT OVER 1 000kr - RASK LEVERING - GRATIS RETUR - INGEN SKJULTE AVGIFTER

Privacy policy

Integritetspolicy

Chevalier AB värnar om att säkerställa sina kunders integritet. Som kund och/eller användare av vår hemsida [www.chevalier.se] hanterar vi dina personuppgifter när de lämnas till oss eller samlas in via hemsidan.

Detta integritetsmeddelande ("Integritetsmeddelande") är avsett att informera dig om hur Chevalier AB, organisationsnummer 556726-6811, med adress Konstruktionsvägen 3, 435 33 Mölnlycke ("Chevalier") behandlar dina personuppgifter.

Chevalier är ansvarig för den behandling av dina personuppgifter som beskrivs i detta Integritetsmeddelande. Det innebär att vi är ansvariga för att dina personuppgifter behandlas korrekt och i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

Vår behandling av dina personuppgifter sker i enlighet med detta Integritetsmeddelande och för de ändamål som anges häri. För att kunna fullfölja din beställning och ditt avtal med oss kommer vi behöva behandla de personuppgifter som du ombes lämna i samband med dit köp.

Vi kan behöva uppdatera detta Integritetsmeddelande. Den senaste versionen av Integritetsmeddelandet finns alltid tillgängligt på vår hemsida.

VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS?

Personuppgifter är sådana uppgifter som direkt eller indirekt kan hänföras till en nu levande fysisk person. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör personuppgiftsbehandling.

Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter:

- Namn

- Adress

- Telefonnummer

- E-postadress

- Leveransadress

- Personnummer

- IP-nummer

- Kreditinformation

- Betalningsuppgifter

- Köphistorik/orderdata/referensnummer för transaktionen

- Fakturanummer/externt kundnummer

HUR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Dina personuppgifter behandlas endast så länge det behövs för att uppfylla ändamålen med behandlingen. För nedanstående ändamål behandlar Chevalier dina personuppgifter:

˗ Vid handel via www.Chevalier.se.

˗ Hantering av beställningar, returer, reklamation och eventuella leveransproblem.

-Dina kontakter med vår kundtjänst.

˗ Personuppgifter kan delas för att göra en kreditupplysning och för att förhindra bedrägerier och då kan en tredje part i vissa fel registrera din data.

-För att identifiera dig och för att bekräfta att du innehar den lagstadgade minimiåldern för att genomföra köp online samt för att bekräfta din adress med externa partner.

˗ För att kunna tillhandahålla information och mark¬nadsföringserbjudanden.

˗ Erbjudanden om och inbjudningar till evenemang, kundträffar och liknande.

När du ansöker om kredit som betalningsmetod gör vi ett automatiserat beslutsfattande rörande kreditansökan men inte för andra ändamål. Du har rätt att uttrycka din åsikt och bestrida beslutet hos vår kundtjänst.

LAGLIG GRUND FÖR PERSONUPP¬GIFTSBEHANDLINGEN

Vi behandlar dina personuppgifter när det är nödvändigt för att vi ska kunna ingå och fullgöra avtal med dig som kund eller när du kontaktar vår kundservice.

Vi behandlar dina personuppgifter för marknadsföringsändamål exempelvis utskick med stöd av vårt berättigade intresse av att marknadsföra Chevalier. Du kan när som helst invända mot sådan behandling av dina personuppgifter. Instruktioner för detta återfinns i våra utskick.

Om Chevalier vill behandla dina personuppgifter för ändamål som enligt tillämplig lagstiftning skulle kräva ditt uttryckliga samtycke, kommer vi att inhämta sådant samtycke innan behandlingen sker.

SÅ LAGRAS DINA PERSONUPPGIFTER

De uppgifter som vi samlar in från dig lagras inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), men kan även överföras och behandlas i ett land utanför EES. All sådan överföring av dina personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning.

Vid överföringar utanför EES tillämpar vi exempelvis EU:s standardavtalsklausuler eller ramverket för integritetsskydd mellan EU-USA. Dessa regelverk syftar som en garanti för en lämplig skyddsnivå i förhållande till länder som Europeiska kommissionen har ansett saknar en tillräcklig skyddsnivå i övrigt. Chevalier har skyldighet att använda tekniska lösningar som säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett säkert sätt.

Säkerhetsåtgärder innefattar även, men är inte begränsade till, att säkerställa tredjepartsleverantörernas fysiskt skyddade lokaler och begränsa insyn. Auktoriseringsfunktioner och behörighetskontrollsystem utgör andra säkerhetsåtgärder.

HUR LÄNGE SPARAS DINA UPPGIFTER?

Vi behåller dina uppgifter så länge som du är en aktiv kund hos Chevalier och sen raderar vi dessa uppgifter.

Ifråga om marknadsföringsutskick betraktar vi dig som inaktiv kund och raderar dina uppgifter om du inte har öppnat något epostmeddelande under det senaste året. Om du inte längre medger att vi använder dina personuppgifter för marknadsföringsutskick så kommer vi radera uppgifter som innehas för detta ändamål.

DINA RÄTTIGHETER

Du har, i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning, rättigheter som Chevalier i egenskap av personuppgiftsansvarig också ska informera dig om. Dina rättigheter innefattar:

Att ta del av dina personuppgifter: Du har när som helst rätt att få tillgång till dina personuppgifter som be¬handlas av oss.

Att få dina personuppgifter rättade: Du har rätt att få personuppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande rättade utan dröjsmål.

Att bli glömd: Du har i vissa fall rätt att få dina personuppgifter raderade. Så är fallet om:

i. vi behandlar de aktuella uppgifterna med stöd av ditt samtycke; eller

ii. om de aktuella uppgifterna inte längre behövs för att uppfylla ett avtal (exempelvis pågående order, utestående skuld).

iii. Om uppgifterna behövs för bokföringssyften.

Att få personuppgiftsbehandlingen begränsad: Du har rätt att få behandlingen av dina personuppgifter begränsad enligt dina önskemål:

i. om du motsätter dig behandlingen av personuppgifterna med stöd av berättigat intresse vid marknadsföring;

ii. om begränsningen kan göras utan att detta hindrar ingånget avtal; eller

iii. om uppgifterna inte är korrekta.

Dataportablitet: Du har rätt till dataportabilitet, vilket innebär att du under vissa förutsättningar kan begära att dina personuppgifter flyttas över till en annan personuppgiftsansvarig. Det innefattar uppgifter som du har delgett oss.

Att invända mot hur dina personuppgifter behandlas: Du har rätt att invända mot att eller hur dina personuppgifter behandlas hos vår kundservice.

Du har därtill rätt att lämna ett klagomål till tillämplig tillsynsmyndighet. I Sverige är denna myndighet Datainspektionen.

Att ta del av dina personuppgifter: Du har när som helst rätt att få tillgång till dina personuppgifter som behandlas av oss.

Att få dina personuppgifter rättade: Du har rätt att få personuppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande rättade utan dröjsmål.

Att bli glömd: Du har i vissa fall rätt att få dina personuppgifter raderade (rätten att bli glömd). Så är fallet om:

i. vi behandlar de aktuella uppgifterna med stöd av ditt samtycke; eller

ii. om de aktuella uppgifterna inte längre behövs för att uppfylla ett avtal (exempelvis pågående order, utestående skuld).

iii. Om uppgifterna behövs för bokföringssyften.

Att få personuppgiftsbehandlingen begränsad: Du har rätt att få behandlingen av dina personuppgifter begränsad enligt dina önskemål:

i. om du motsätter dig behandlingen av personuppgifterna med stöd av berättigat intresse vid marknadsföring;

ii. om begränsningen kan göras utan att detta hindrar ingånget avtal; eller

iii. om uppgifterna inte är korrekta.

Dataportablitet: Du har rätt till dataportabilitet, vilket innebär att du under vissa förutsättningar kan begära att dina personuppgifter flyttas över till en annan personuppgiftsansvarig. Det innefattar uppgifter som du har delgett oss.

Att invända mot hur dina personuppgifter behandlas: Du har rätt att invända mot att eller hur dina personuppgifter behandlas hos vår kundservice. Du har därtill rätt att lämna ett klagomål till tillämplig tillsynsmyndighet. I Sverige är denna myndighet Datainspektionen.

VEM HAR TILLGÅNG TILL DINA UPPGIFTER?

Dina personuppgifter kan komma att behandlas av tredje part som hjälper oss utföra vissa uppgifter. Sådana tredje parter betraktas som Chevaliers personuppgiftsbiträden vilka behandlar uppgifterna på vårt uppdrag. Chevalier är dock fortsatt ansvariga för att dina rättigheter avseende personuppgifter uppfylls, även om vi har anlitat ett personuppgiftsbiträde för viss behandling.

Personuppgiftsbiträden för Chevalier hanterar bland annat vår e-handelslösning och betalningstjänster. Även tjänster för att mäta och analysera Chevaliers annonsering. När Chevalier ingår ett avtal där dina personuppgifter delas med våra personuppgiftsbiträden ingås ett avtal för att säkerställa din integritet och en ändamålsenlig behandling av dina personuppgifter.

DELNING INOM OAG (Open Air Group):

Vänligen notera att dina personuppgifter, enligt tillämplig lagstiftning, kan komma att delas inom koncernen OAG (Open Air Group), inklusive våra dotterbolag, för ändamål som är relevanta för vår verksamhet och för att förbättra din övergripande kundupplevelse. Vi försäkrar att dina rättigheter avseende personuppgifter fortfarande kommer att upprätthållas och skyddas, oavsett vem inom koncernen som behandlar uppgifterna.

SÅ SKYDDAS DINA PERSONUPPGIFTER

Chevalier vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas och garanterar att dina personuppgifter behandlas på ett säkert och korrekt sätt.

Chevalier använder en modul för sökning och anonymisering av personuppgifter. Modulen möjliggör anonymisering och rensning av personuppgifter som inte längre är relevanta för att säkerställa kravet på att endast behandla personuppgifter i den mån det är relevant.

BARN

Vi har ingen avsikt att behandla uppgifter eller köp från personer som är under 18 år. Om du är under 18 år bör du istället samråda med din vårdnadshavare. Om du är vårdnadshavare till ett barn vars kontaktuppgifter av misstag har hamnat i vårt system så ber vi dig kontakta oss så att vi kan åtgärda detta.

KONTAKTINFORMATION

Vid frågor eller klagomål på hur vi behandlar personuppgifter eller om du vill utnyttja dina rättigheter enligt ovan, vänligen kontakta oss på: hello@chevalier.se, Telefon +46 31-706 12 60 Adress: Konstruktionsvägen 3 435 33 Mölnlycke, SWEDEN